Avtale om tjenester innenfor reiseadministrasjon

Mellom

  1. Flight Centre Travel Group (Europe) AB trading som FCM Travel Solutions (organisasjonsnummer 918 026 568). Adressen vår er Storgata 8, 0155 Oslo, Norway («oss», «vi», «vår»); og
  2. Selskapet eller annen navngitt enhet i kontosøknadsskjemaet vedlagt disse vilkårene og betingelsene eller i enhver oppgitt pris eller faktura fra oss som henviser til disse vilkårene og betingelsene («dere», «deres/din(e)/dere»).

Varighet

Denne Avtalen gjøres gjeldende fra den datoen vi aksepterer kontosøknaden deres eller den datoen dere gjør en bestilling gjennom oss (hvilken av de som trer i kraft først) og fortsetter å gjelde så lenge vi tilbyr dere tjenester innen reiseadministrasjon. Denne avtalen kan termineres av begge parter med 3 måneders skriftlig varsel.

Forståelse av denne Avtalen

Leverandøren av deres reisetjeneste har sine egne vilkår og betingelser (som f.eks. flyselskapers betingelser for transport eller innkvartering eller vilkår for leiebil). Alle slike vilkår og betingelser (inkludert ansvarsbegrensninger) gjelder for alle reisetjenester som er bestilt i henhold til denne Avtalen og, følgelig, skal en referanse til «denne Avtalen» bety (i) vilkårene og betingelsene som er fremført heri; (ii) vilkårene og betingelsene til the Flight Centre Travel Group Data Processing Addendum (se nedenfor); (iii) vilkårene og betingelsene angitt i godkjenningsbrevet for deres kredittkonto (dersom relevant); og (iv) alle vilkår og betingelser hos enhver av deres reiseoperatører. I den utstrekning det foreligger uoverensstemmelser mellom en reisetjenesteleverandørs vilkår og betingelser og vilkårene og betingelsene som er fremført heri, er det reiseoperatørens vilkår og betingelser som gjelder, unntatt i de tilfeller der en bestemmelse i reiseoperatørens vilkår og betingelser blir ansett for å være ugyldige eller ikke kan gjennomføres. Deres reiseoperatører vil være nevnt i reiseruten eller reisedokumentene deres og deres respektive vilkår og betingelser vil være tilgjengelige på nettstedene deres eller ved å kontakte dem. Alternativt kan dere be oss om kopier. Dere må lese alle aktuelle vilkår og betingelser for reiseoperatørene svært nøye fordi de i hver enkelt sak vil være gjeldende for leveransen av deres reisetjenester.

I henhold til direktiv (EU) 2015/2302 om pakkereiser og tilknyttede reisearrangementer og norsk lovgivning om gjennomføring av direktivet, er partene enige om at denne avtalen er en generell avtale for forretningsreiser.

Pris

Når vi gir dere tilbud på en planlagt flybillett, skal prisen være gjeldende til slutten av arbeidsdagen som tilbudet ble gitt om ikke annet er angitt , eller for en kortere tid som vi kan spesifisere (med unntak av flyskatter, som kan endres og prises på nytt på det tidspunktet som bookingen din er bekreftet). I alle andre tilfeller er prisene avhengig av tilgjengelighet og kan bli trukket tilbake eller endres uten forvarsel. Prisendringer kan forekomme på grunn av hendelser utenfor vår kontroll som øker kostnaden av produktet eller tjenesten. Dette kan være uheldige valutasvingninger, drivstofftillegg, skatter og økninger i flybillettpriser. Vennligst ta kontakt med oss for oppdaterte priser.

Betalingsbetingelser

Kredittkort og kort for reisekonto: Betaling foretas på tidspunkt for bestilling/fakturering og inkluderer brukerstedsgebyrer. Dere gir oss tillatelse til å belaste konto for alle gebyrer dere har påtatt dere i forbindelse med tjenester knyttet til kortet spesifisert av dere. Dersom betaling av en eller annen grunn ikke er mottatt fra kortutsteder eller dens agenter, samtykker dere til å betale oss alle utestående beløp umiddelbart på forespørsel. Dere holder oss skadesløse for ethvert tap vi kan oppleve som følge av uredelig bruk eller annet på nevnte kredittkort.

Endrings- og avbestillingsgebyrer

Avbestillinger kan medføre gebyrer. Disse gebyrene kan være opp til 100 % av kostnaden for bestillingen, uavhengig av om reisen er påbegynt eller ikke. Gebyrer og ekstra avgifter kan også gjelde der hvor bestillingen er endret og når billetter eller dokumenter blir utstedt på nytt. Der vi påtar oss ansvar for en reiseoperatør avbestillingsgebyr for bestillinger som dere kansellerer, samtykker dere i å betale oss tilbake gjeldende beløp eller gebyr. Når dere søker om refusjon for en avbestilling der betaling allerede har blitt overført til reiseoperatøren, så vil beløpet ikke tilbakebetales før vi har mottatt pengene fra den spesifikke reiseoperatøren.

Dersom dere har kjøpt en returbilett, multi-stopp eller verden-rundt-flyvning og dere ikke sjekker inn på en bekreftet flyvning, vil flyselskapet registrere dere som «uteblitt» og billettene deres for de påfølgende flyvningene kan bli kansellert. Ta kontakt med oss snarest dersom dere ikke har til hensikt å sjekke inn for en bekreftet reservasjon under disse omstendighetene.

Pass & visum

Alle reisende må ha et gyldig pass for internasjonale reiser og mange land krever minst 6 måneders gyldighet etter hjemreisedato. Noen land krever også maskinlesbare pass og/eller ustemplede ledige sider. Når vi assisterer med en internasjonal reisebestilling, antar vi at alle reisende har gyldige pass. Dersom dette ikke er tilfelle, ber vi om at dette opplyses om. Det er viktig å sørge for at dere har gyldige pass, visum og innreisetillatelser som tilfredsstiller immigrasjonsmyndigheter og andre statlige myndigheter. Enhver bot, straff, utbetaling, forsinkelse eller utgifter som har inntruffet som et resultat av at slike dokumenter ikke tilfredsstiller kravene hos disse myndighetene, vil være ene og alene deres ansvar (unntatt i den grad dette er forårsaket av en feil fra vår side). 

Dersom dere trenger informasjon angående visum, pass og andre krav til reisedokumenter for reise, ta gjerne kontakt med oss. Vi kan gi dere generell informasjon om visum- og passkrav som gjelder for de internasjonale reservasjonene dere foretar gjennom oss. Vi kan også skaffe mer spesifisert informasjon fra en ekstern tjenesteleverandør innen visumrådgivning på deres vegne (dersom dere ønsker det, kan vi være behjelpelige med å fremskaffe visum fra denne eksterne leverandøren. Tilleggsgebyr vil da påløpe). Vi garanterer ikke for nøyaktigheten i visum- og passinformasjonen levert av en ekstern tjeneste og står ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skade dere måtte ha i forbindelse med dette (med unntak av eventuelle feil fra vår side).

For reiser til Australia, Canada eller USA Vær oppmerksom på at det er obligatoriske forhåndsregistreringskrav for visumfritakelsesprogrammer. Er dere registert på et tidligere tidspunkt, så sjekk at registreringer fremdeles er gyldig. Vær også oppmerksom på at det kan være at dere ikke oppfyller kravene i forhold til dette og da er pålagt å skaffe tilveie et visum.

Reiseforsikring

For alle typer reiser anbefaler vi på det sterkeste at dere tegner en hensiktsmessig reiseforsikring som dekker reisene deres. Det er deres ansvar å sørge for at dere har gyldig reiseforsikring som er dekkende og tilpasset deres behov. Vi kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap dere kan komme til å bli utsatt for og i den grad dere er i stand til å kreve erstatning under en reiseforsikring. Vi kan ordne med reiseforsikring for dere eller gi dere en pris eller generell informasjon om alternativer for reiseforsikring som er tilgjengelig for dere.

Reiseråd

Hos Utenriksdepartementet kan dere finne eventuell informasjon om reisemålet. Vi råder dere til å gå inn på www.regjeringen.no for å finne ut mer om reisemålet før dere starter på reisen. 

Helse

Sørg for at dere har oversikt over alle typer helsekrav og anbefalte forholdsregler som er relevant for reise, og forsikre dere om at dere har med dere all nødvendig vaksinedokumentasjon. I noen tilfeller kan man bli nektet innreise i et land eller dekningen i reiseforsikringen deres kan gjøres ugyldig, hvis man ikke kan fremvise påkrevet vaksinedokumentasjon (som f.eks. vaksine for gulfeber). Ta kontakt med fastlegen deres, medisinsk reiseklinikk eller en vaksinasjonsklinikk før dere starter reisen. Om dere ønsker, ta kontakt med oss så gir vi dere gjerne en oversikt over reiseklinikker.

Byrå

Når dere bestiller hos oss, bekrefter dere og godtar at vi vil fungere som agent kun for den relevante transporten, innkvarteringen eller annen reiseoperatør. Vår forpliktelse overfor dere er (som dere gir oss uttrykkelig tillatelse til) å foreta bestillinger av reiser på deres vegne og samordne relevante kontrakter mellom dere og reiseoperatøren. Reiseoperatøren, og ikke Flight Centre Travel Group (Europe) AB, vil være ansvarlig overfor dere når det gjelder fremskaffelse av den relevante reisetjenesten. Enhver type tjeneste vi stiller til rådighet for dere er underordnet vår byråforbindelse med reiseoperatøren og er adskilt fra leveransen av reisetjenester. Deres rettslige regressrett for reisetjenester er overfor den spesifikke reiseoperatøren og bortsett fra i den grad et problem er forårsaket ved en feil fra vår side, ikke mot oss. Dersom reiseoperatøren av en eller annen grunn er ute av stand til å levere reisetjenester som dere har inngått kontrakt om, vil skadeserstatningen ligge hos reiseoperatøren og ikke hos oss.

Ansvar

Vi utviser varsomhet i utvelgelsen av vel ansette reiseoperatører, men leverer ikke selv reisetjenester og har ingen kontroll over, eller ansvar for, tjenestene som leveres av tredjeparter. Vi er ansvarlige for at bestillingen deres håndteres på best mulig måte, og følgelig vil vårt ansvar overfor dere (unntatt svindel, død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet) være begrenset til å levere den aktuelle tjenesten på nytt eller betale kostnadene ved å levere den aktuelle tjenesten på nytt. Vårt ansvar vil være begrenset til at alle relevante internasjonale konvensjoner, for eksempel Montreal-konvensjonen med hensyn til flyreiser, Athen-konvensjonen med hensyn til sjøreiser, Berns-konvensjonen med hensyn til reiser med jernbane og Paris-konvensjonen med hensyn til overnatting, og begrense erstatningsbeløpet som kan påberopes for død, skade eller forsinkelse og tap, skade og forsinkelser av bagasje.

Vi aksepterer ikke under noen omstendigheter ansvar i kontraktsforhold, erstatningsrettslig forhold eller for øvrig, for enhver skade, tap, forsinkelse, tilleggsutgifter eller ulemper forårsaket direkte eller indirekte av handlingene, unnlatelsene eller uteblivelsene, om det er uaktsomt eller ikke, av tredjepartsleverandører som vi ikke har direkte kontroll over, force majeure eller enhver annen hendelse som er utenfor vår kontroll eller som ikke kan forhindres ved rimelig aktsomhet fra vår side. Vi aksepterer heller ikke noe ansvar i kontraktsforhold, erstatningsrettslige forhold eller for øvrig, for følgeskader (i betydningen indirekte tap, tap av inntekter, tap av omdømme, tap av fortjenester, tap av faktiske eller forventede besparelser, tapte muligheter, inkludert muligheter til å delta i arrangementer med tredjeparter eller tap eller skade i forbindelse med krav mot dere fra tredjeparter) uansett i tilknytting til bestillingen din.

Spesielle krav

Har dere spesielle krav i forhold til reisen deres, som spesielle ønsker for måltider eller sitteplasser, romtyper eller adkomst, så ta kontakt med oss. Vær imidlertid oppmerksom på at reiseoperatøren kanskje ikke vil være i stand til å oppfylle alle ønskene deres.

Flybonus

Vennligst gi oss opplysninger om ditt flybonusmedlemskap (eller andre relevante opplysninger om fordelsprogram) når dere foretar en bestilling. Sjekk fordelsprogrammer for spesifikke vilkår for medlemskapet ditt. Vi kan ikke garantere at reiseoperatøren vil godskrive dere med poeng for bestillingen deres. Eventuelle uoverensstemmelser med fordelsprogram i forbindelse med bestillingen må meddeles oss innen seks måneder fra avreisedato.

Reisedokumenter

Reisedokumenter inkluderer flybilletter, hotell vouchers, leiebil vouchers eller andre typer dokumenter (enten elektronisk eller annen form) som benyttes for å bekrefte en reservasjon hos en reiseoperatør. Reisedokumenter kan være underlagt visse betingelser og/eller restriksjoner inkludert (uten begrensning) forhold som at de ikke kan refunderes, overføres, endre dato og medføre avbestillings- og/eller endringsgebyrer. Reisedokumenter er personlige og kan ikke overføres til andre. Alle flybilletter må utstedes i navnet til innehaveren av passet/fotografiet. Feil navn på en bestilling eller reisedokumenter kan resultere i at bestillingen blir kansellert. Gå nøye gjennom reisedokumentasjonen og underrett oss snarest hvis det er feil på navn, datoer eller fastsettelse av tidspunkt. Dere må sørge for at dere har alle reisedokumentene og e-billettene deres forut for reisen din. Vennligst gi oss beskjed dersom dere ikke har mottatt dokumentasjonen som kreves.

En flyvning beskrevet på reisedokumentene deres og/eller reiseruten deres som «direkte» vil ikke nødvendigvis være non-stop. Alle avgangs/ankomsttider er levert av gjeldende flyselskap og er kun overslag. De kan endres pga. restriksjoner fra flytrafikkledelse, værforhold og driftsmessige behov.

Databeskyttelse

For å beskytte ansattes personopplysninger opprettholder vi tekniske og organisasjonsmessige tiltak som fremsatt i the Flight Centre Travel Group (“FCTG”) Data Processing AddenDerem (tillegg til databehandling), tilgjengelig på no.fcm.travel/trust-and-compliance. Partene samtykker i at vilkårene i databehandlingstillegget for FCTG er inkorporert ved referanse til denne Avtalen og utgjør en del av denne Avtalen som om den er fremsatt heri.

Tjenester som ytes i henhold til denne Avtalen (inkludert bestillingstjenester og alle tilleggstjenester som tilgang til bestillingsplattform, betaling, sporing og rapportering av reisende) tjener som instruksjon i forhold til behandling av

personopplysninger. Opplysningene kan dere gi oss over telefon, via e-post eller gjennom en av våre bestillingsplattformer.

Vi gir også utvalgte personer innenfor organisasjonen din (f.eks. reisebestillere og innkjøpsansvarlige) mulighet til å motta de aller siste reisenyhetene, varsler og tilbud. Man kan til enhver tid velge å avslutte en slik tjeneste.

Penger er ikke forvaltet

Alle penger betalt av dere til oss vil være vår eiendom og være en fordring som skal betales til reiseoperatøren. Dere samtykker i og bekrefter at slike midler ikke vil bli forvaltet av oss for og på vegne av dere, og vi kan holde slike midler i hvilken som helst konto som vi finner egnet, inkludert våre egne og/eller pengene til de andre kundene våre.

Anti-korrupsjon og bestikkelser

Hver part skal overholde, og sørge for at deres ansatte, funksjonærer, direktører, leverandører og agenter overholder alle gjeldende lover, forordninger, kodekser og sanksjoner, inkludert, men ikke begrenset til anti-korrupsjon og bestikkelser, utenlands korrupte sedvaner, lovgivning innenfor anti-t. Ingen av partene skal engasjere seg i noen form for oppførsel som vil kunne medføre at den andre parten begår overtredelser av lovene i enhver jurisdiksjon, inkludert og uten begrensning, lovene, forordninger, kodekser og sanksjoner nevnt i denne paragrafen. Hver part skal sørge for at den har på plass og opprettholder tilpassede retningslinjer og prosedyrer for å forhindre bestikkelser og korrupsjon, utenlands korrupte sedvaner, terrorisme, slaveri og menneskehandel, og å sørge for overensstemmelse med gjeldende lover, forordninger, kodekser og sanksjoner nevnt i denne paragrafen.. Hver part skal sørge for at hver og en av deres ansatte, funksjonærer, direktører, levererandører og agenter opprettholder de høyeste standarder for forretningsetikk og -oppførsel, og forplikte seg til å ikke gi eller motta noen fordel som kan bli oppfattet som betaling for eller mottakelse av en bestikkelse, ikke foreta tilrettelagte utbetalinger, ikke bestikke en utenlandsk øvrighetsperson, og ikke engasjere seg i slaveri eller menneskehandel.

Sluttbestemmelser

Hver gang en betydningsfull endring gjøres i denne Avtalen, vil vi gi dere en kopi av den oppdaterte Avtalen. Dere er forpliktet til å kontrollere den oppdaterte Avtalen. Dersom dere fortsetter å motta tjenester fra oss, samtykker dere til at dere ansees å ha akseptert den oppdaterte Avtalen.

Dersom det oppstår en tvist av noe slag i sammenheng med denne Avtalen, vil norsk lovgivning være gjeldende. Lovgivningen for rettstvister skal utelukkes. Dere underordner dere ugjenkallelig og betingelsesløst den eksklusive domsmyndigheten til de norske domstolene og avstår fra enhver rettighet dere måtte ha til å ha innvendinger mot et søksmål som blir fremsatt i disse domstolene. Enhver bestemmelse (eller del av enhver bestemmelse) i denne Avtalen som er ugyldig i enhver jurisdiksjon i den utstrekningen, uten å ugyldiggjøre eller påvirke de gjenværende bestemmelsene (eller deler av bestemmelsene) eller rettsgyldigheten av den bestemmelsen i enhver annen jurisdiksjon.

EU Community List

Vi gjør dere oppmerksom på at det finnes en «Community List», som inneholder opplysninger om luftfartsselskaper som er underlagt et driftsforbud innenfor EU. The Community List er tilgjengelig for gjennomsyn på ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm.

Revisjonsreferanse: 2 januar 2019.