Avtal för resetjänster

Mellan

(i)  Flight Centre Travel Group (Europe) AB som bedriver sin verksamhet som FCM Travel Solutions (organisationsnummer 559052-5829). Vår adress är Hemvärnsgatan 9, Solna. Box 1108, 172 22 Sundbyberg, Sverige (”oss”, ”vi”, ”vår/vårt/våra”) och

(ii)  företaget eller annan enhet som namnges i kontoansökningsformuläret som bifogats med dessa villkor eller i någon offert eller faktura som tillhandahållits av oss med hänvisning till dessa villkor (”ni”, ”er/ert/era”).

Varaktighet

Detta avtal börjar gälla det datum vi godkänner ert kontoansökningsformulär eller det datum ni gör en bokning via oss (beroende på vilket som inträffar tidigast) och ska fortsätta gälla under den tid som vi tillhandahåller resetjänster till er. Båda parter kan skriftligen säga upp detta avtal med tre månaders uppsägningstid.

Förklaring av detta avtal

Leverantören av er resetjänst kommer att ha sina egna villkor (till exempel flygbolagets transportvillkor eller boende- eller biluthyrningsvillkor). Alla sådana villkor (inklusive ansvarsbegränsningar) tillämpas på alla resetjänster som bokats i enlighet med detta avtal och i enlighet därmed avser en hänvisning till ”detta avtal” (i) de villkor som anges häri, (ii) villkoren i Flight Centre Travel Groups databehandlingstillägg (se nedan), (iii) villkoren som anges i godkännandebrevet för ert kreditkonto (om tillämpligt) och (iv) alla villkor för eventuella leverantörer av era resetjänster. Om resetjänstleverantörens villkor och de villkor som anges häri är motstridiga ska resetjänstleverantörens villkor ha företräde, såvida inte någon bestämmelse i resetjänstleverantörens villkor anses vara ogiltig eller inte kan genomdrivas. Era resetjänstleverantörer kommer att visas på er resplan eller era resehandlingar och deras respektive villkor kommer att finnas tillgängliga direkt på deras webbplatser eller genom att kontakta dem. Ni kan även be oss om kopior. Ni måste läsa alla resetjänstleverantörens tillämpliga villkor eftersom de i varje enskilt fall kommer att gälla för tillhandahållandet av era resetjänster.

I enlighet med direktiv (EU) 2015/2302 för paketresor och förknippade researrangemang och den svenska lagstiftning som fastställer direktivet, är parterna överens om att detta avtal är ett allmänt avtal för affärsresearrangemang.

Pris

När vi tillhandahåller er en offert för en reguljärflygbiljett ska priset vara giltigt till den arbetsdagens slut (om inget annat har specificerats) eller en kortare tid som vi kan komma att ange (exklusive flygbolagsskatter, som kan komma att ändras och kan omfattas av prisändringar när er bokning bekräftas). I alla andra fall gäller priset i mån av tillgång och kan inte dras tillbaka eller ändras utan föregående meddelande. Prisändringar kan förekomma på grund av omständigheter utanför vår kontroll, vilket ökar kostnaden för produkten eller tjänsten. Sådana faktorer omfattar ogynnsamma valutakursförändringar, bränsletillägg, skatter och prisökningar på flygresor. Kontakta oss för aktuella priser.

Betalningsvillkor

Betalningar med kreditkort och företagskort (Lodge Card) dras vid boknings-/faktureringstillfället och medför handlaravgifter. Ni ger oss tillstånd att debitera det kort som ni har angivit alla avgifter som ni ådrar er i samband med tjänsterna som tillhandahålls. Om betalning inte mottas från kortutgivaren eller dess ombud av någon anledning, samtycker ni till att vid anfordran omedelbart betala alla förfallna belopp. Ni ska ersätta oss för eventuell förlust som vi kan erfara på grund av eventuell bedräglig eller annan oriktig användning av detta kreditkort.

Ändrings- och avbokningsavgifter

Avbokningar kan medföra avgifter. Dessa avgifter kan utgöra upp till 100 % av bokningskostnaden oavsett om resan har påbörjats eller inte. Avgifter och extra kostnader kan även tillkomma när en bokning ändras och när biljetter eller dokument utfärdas på nytt. I de fall vi ådrar oss något ansvar för en resetjänstleverantörs avbokningsavgift eller avgift för bokningar som ni eventuellt avbokar, samtycker ni till att ersätta oss med avgiftsbeloppet. Om ni söker återbetalning för en avbokning för vilken en betalning har gjorts till resetjänsteleverantören, kommer vi inte att göra någon återbetalning till er förrän vi fått pengarna från resetjänstleverantören.

Har ni köpt en tur- och retur-, flerstopps- eller jorden runt-biljett och inte checkar in på ett bekräftat flyg kommer flygbolaget att registrera er som en ”no-show-passagerare”, och era biljetter för efterföljande flygningar kan komma att avbokas. Kontakta oss så snart som möjligt om ni inte har för avsikt att checka in på en bekräftad bokning under dessa omständigheter.

Pass och visum

Alla resenärer måste ha ett giltigt pass för internationellt resande och många länder kräver att det är giltigt i minst sex månader efter planerat datum för återresa. Vissa länder kräver också ett maskinläsbart pass och/eller att det innehåller ostämplade sidor. När vi hjälper till med en internationell resebokning antar vi att alla resenärer i bokningen har ett giltigt pass. Om så inte är fallet måste ni informera oss om det. Det är viktigt att säkerställa att ni har giltiga pass, visum och återinresetillstånd som uppfyller immigrationskraven och andra myndighetskrav. Eventuella böter, viten, betalningar, förseningar eller utgifter som uppkommit till följd av att sådana handlingar inte uppfyller dessa myndigheters krav är ert eget ansvar (förutom i den utsträckning det har begåtts något fel från vår sida).

För ytterligare information avseende krav gällande visum, pass och andra resehandlingar för er resa ber vi er kontakta oss. Vi kan tillhandahålla er allmän information om krav gällande visum och pass som gäller för de internationella resebokningarna som ni gör med oss. Vi kan också erhålla mer specifik information från en extern leverantör av visumtjänster å era vägnar (om ni vill kan vi ansöka om visum åt er genom denna externa tjänst mot tillkommande avgifter). Vi garanterar inte riktigheten i visum- och passinformationen som tillhandahålls av någon extern tjänst och påtar oss inget ansvar för förlust eller skada som uppstår till följd av er tillit till informationen (förutom i den utsträckning det har begåtts något fel från vår sida).

Observera att för resor till Australien, Kanada eller USA krävs obligatorisk förhandsregistrering för Visa Waiver-program. Har ni inte registrerat er förut bör ni kontrollera att er registrering är giltig och inte har förfallit. Observera att ni kanske inte uppfyller behörighetskraven och kan därför behöva införskaffa ett visum.

Reseförsäkring

Vi rekommenderar starkt att ni tecknar lämplig reseförsäkring för alla resor för att täcka era researrangemang. Det är ert eget ansvar att säkerställa att ni har en giltig reseförsäkring som täcker och är lämplig för era behov. Vi ansvarar inte för någon förlust som ni ådrar er om och i den mån ni har möjlighet att kräva skadeersättning från en reseförsäkring. Vi kan ordna reseförsäkring åt er eller ge er en offert på eller allmän information om tillgängliga reseförsäkringsalternativ för er.

Reserekommendationer

Utrikesdepartementet kan ha utfärdat information om ert resmål. Vi rekommenderar starkt att ni går till www.regeringen.se för att ta reda på mer om ert resmål innan ni påbörjar resan.

Hälsa

Ni måste säkerställa att ni är medvetna om eventuella hälsokrav och rekommenderade försiktighetsåtgärder i samband med er resa och att ni tar med er alla nödvändiga vaccinationshandlingar. I vissa fall kan underlåtenhet att uppvisa de vaccinationshandlingar som krävs (t.ex. bevis på vaccination mot gula febern) leda till nekad inresa till ett land eller att ert reseförsäkringsskydd ogiltigförklaras. Vi rekommenderar att ni rådfrågar er lokala läkare, läkarmottagning eller vaccinationsklinik innan ni påbörjar er resa. Vi tillhandahåller er gärna information om resekliniker på begäran.

Agentur

När ni gör en bokning med oss godkänner och samtycker ni till att vi endast kommer att agera ombud för relevant transport, boende eller annan relevant resetjänsteleverantör. Vår skyldighet gentemot er är att (och ni ger oss uttryckligen tillstånd att) göra resebokningar å era vägnar och utarbeta relevanta avtal mellan er och resetjänsteleverantörer. Det är resetjänsteleverantören, och inte Flight Centre Travel Group (Europe) AB, som ansvarar för tillhandahållandet av den aktuella resetjänsten. Alla tjänster vi tillhandahåller er är underordnade vårt agentursförhållande med resetjänstleverantören och är åtskilda från det faktiska tillhandahållandet av resetjänsterna. Er regressrätt för resetjänster ska utövas mot den specifika resetjänstleverantören och, förutom i den utsträckning det har begåtts något fel från vår sida, inte mot oss. Om en resetjänstleverantör av någon anledning inte kan tillhandahålla de resetjänster som ni har tecknat avtal om, ska ni kräva gottgörelse av resetjänsteleverantören och inte av oss.

Ansvarsskyldighet

Vi iakttar stor försiktighet i valet av ansedda resetjänsteleverantörer, men vi är inte själva en leverantör av resetjänster, så vi har ingen kontroll över eller något ansvar för de tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Vi är ansvariga för att se till att vi behandlar er bokning med skälig skicklighet och omsorg och i enlighet därmed är vårt ansvar gentemot er (med undantag för bedrägeri, dödsfall eller personskada orsakad av vår försumlighet) begränsat till att leverera den relevanta tjänsten på nytt eller betala kostnaden för att få den relevanta tjänsten levererad på nytt. Vårt ansvar begränsas även i den omfattning alla relevanta internationella konventioner, som till exempel Montrealkonventionen avseende resor med flyg, Atenkonventionen avseende resor till sjöss, Bernkonventionen avseende resor med tåg, Pariskonventionen avseende tillhandahållande av boende, begränsar det ersättningsbelopp som kan begäras av passagerare vid dödsfall, skada eller försening och vid förlorat, skadat och försenat bagage.

Under inga omständigheter påtar vi oss något ansvar inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund, för skador, förlust, försening, extra kostnader eller olägenheter som orsakas direkt eller indirekt av handlingar, underlåtenhet, försummelse, genom vårdslöshet eller på annat sätt, av tredjepartsleverantörer över vilka vi inte har någon direkt kontroll, force majeure, eller någon annan händelse som ligger utanför vår kontroll, eller som inte kan förebyggas av rimlig aktsamhet från vår sida. Vi påtar oss heller inget ansvar inomkontraktuellt, utomkontraktuellt eller på annan grund, för följdförlust (vilket innebär indirekt förlust, förlorade intäkter, försämrat anseende, uteblivna vinster, förlust av faktiska eller förväntade besparingar, uteblivna möjligheter, inklusive möjlighet att ingå avtal med tredje parter eller förlust eller skada i samband med någon tredje parts anspråk som väckts mot er) oavsett orsak i samband med er bokning.

Särskilda behov

Meddela oss om eventuella särskilda behov som ni kan ha för era researrangemang, såsom specialkost och särskilda önskemål om sittplats, rumstyp eller tillgänglighet. Vi ber er att ha förståelse för att resetjänstleverantören kanske inte har möjlighet att tillmötesgå varje begäran.

Bonusprogram

Era resenärer kan uppge sina medlemsuppgifter för bonusprogramm (eller annan tillämplig information för bonusprogram) vid bokningstillfället eller lägga till informationen i sin profil. Uppmana era resenärer att kontrollera sina bonusprogram för de specifika villkoren avseende deras medlemskap. Vi kan inte garantera att resetjänsteleverantören krediterar poäng för deras bokning. Eventuella avvikelser i bonusprogrammet i samband med deras bokning måste meddelas oss inom sex månader efter deras avresedatum.

Resehandlingar

Resehandlingar inbegriper flygbiljetter, hotell-vouchers, hyrbils-vouchers eller andra handlingar (antingen i elektronisk eller annan form) som används för att bekräfta ett arrangemang med en resetjänstleverantör. Resehandlingar kan omfattas av särskilda villkor och/eller begränsningar, inklusive (utan begränsning) att de inte är återbetalningsbara, att datum inte kan ändras, att de inte är överförbara och att de omfattas av avboknings- och/eller ändringsavgifter. Resehandlingar kan inte överföras till och användas av en annan person. Alla flygbiljetter måste utfärdas i det namn som anges på innehavarens pass/fotolegitimation. Ett felaktigt namn på en bokning eller på resehandlingarna kan leda till att resenären inte kan resa på den bokningen och att bokningen avbokas. Granska era resehandlingar noggrant och meddela oss omedelbart om eventuella fel när det gäller namn, datum och tider. Ni måste säkerställa att ni har alla era resehandlingar och e-biljetter före avresa. Meddela oss om ni tror att ni inte har fått all nödvändig dokumentation.

En flygresa som beskrivs i era resehandlingar och/eller resplan som ”direkt” kommer inte nödvändigtvis att vara ett nonstop-flyg. Alla avgångs-/ankomsttider tillhandahålls av de berörda flygbolagen och är endast uppskattningar. De kan komma att ändras på grund av restriktioner i flygtrafiken, väderförhållanden och driftskrav.

Dataskydd

För att skydda era anställdas personuppgifter upprätthåller vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i enlighet med Flight Centre Travel Groups (”FCTG:s”) databehandlingstillägg som finns på www.se.fcm.travel/trust-and-compliance. Parterna är överens om att villkoren i FCTG:s databehandlingstillägg införlivas i detta avtal genom hänvisning och utgör en del av detta avtal som om det angavs häri.

Tjänster som tillhandahålls enligt detta Avtal (inklusive bokningstjänster och alla tillhörande tjänster, såsom åtkomst till bokningsplattform, betalningshantering och resenärsspårning och resenärsrapportering) ska betraktas som en anvisning för att behandla personuppgifter. Ni kan förse oss med instruktioner via telefon, e-post eller någon av våra bokningsplattformar.

Vi tillhandahåller även ett alternativ för utvalda personer inom er organisation (t.ex. reseombud och upphandlingsansvariga) att få de senaste resenyheterna, aviseringarna och erbjudandena. Mottagarna kan när som helst avanmäla sig.

Pengar förvaltas inte

Alla pengar som ni har betalat till oss är vår egendom och är en fordran som ska betalas till resetjänstleverantören, om inte betalningen skett direkt till resetjänstleverantören. Ni godkänner och samtycker till att dessa pengar inte kommer att förvaltas av oss för er eller er räkning och att vi har rätt att inneha dessa pengar på konton som vi anser lämpliga, däribland tillsammans med våra egna och/eller våra andra kunders pengar.

Bekämpning av mutor och korruption

Varje part ska följa, och säkerställa att var och en av dess anställda, tjänstemän, direktörer, leverantörer och ombud följer, alla tillämpliga lagar, föreskrifter, koder och påföljder, som bland annat bekämpning av mutor och korruption, utländsk korruption, lagar mot terrorism och slaveri. Ingendera parten får uppträda på något sätt som skulle få den andra parten att bryta mot lagarna i någon jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, de lagar, förordningar, koder och påföljder som avses i denna paragraf. Varje part ska säkerställa att den har infört och upprätthåller riktlinjer och förfaranden som är lämpliga för att förhindra mutor och korruption, utländsk korruption, terrorism, slaveri och människohandel och säkerställa efterlevnad av tillämpliga lagar, förordningar, koder och påföljder som avses i denna paragraf. Varje part ska upprätthålla, och säkerställa att var och en av dess anställda, tjänstemän, direktörer, leverantörer och ombud upprätthåller, högsta möjliga normer för affärsetik och affärsuppträdande, och åtar sig att inte ge eller ta emot eventuella fördelar som skulle kunna uppfattas som betalning eller mottagande av muta, inte underlätta betalningar, inte muta utländska offentliga tjänstemän och inte ägna sig åt slaveri eller människohandel.

Slutbestämmelser

Varje gång vi gör en väsentlig ändring i detta avtal kommer vi att tillhandahålla er en kopia av det uppdaterade avtalet. Det är er skyldighet att kontrollera det uppdaterade avtalet. Fortsätter ni att ta emot tjänster från oss godkänner ni att ni anses ha godtagit det uppdaterade avtalet.

Om någon tvist uppstår i samband med detta avtal tillämpas svensk lag. Bestämmelserna om lagvalsregler ska uteslutas. Ni ska oåterkalleligen och villkorslöst underkasta er Sveriges domstolars exklusiva behörighet och avstå från eventuella rättigheter som ni kan ha för att invända mot en talan som väcks i dessa domstolar. Alla bestämmelser (eller delar av någon bestämmelse) i detta avtal som är ogiltiga i någon jurisdiktion är endast ogiltiga i den jurisdiktionen, utan att ogiltigförklara eller påverka de återstående bestämmelserna (eller delar av någon bestämmelse) eller giltigheten av den bestämmelsen i någon annan jurisdiktion.

EU:s gemenskapsförteckning

Vi vill göra er uppmärksamma på att det finns en ”gemenskapsförteckning” som innehåller uppgifter om flygbolag som omfattas av ett verksamhetsförbud inom EU. Gemenskapsförteckningen finns tillgänglig för granskning på ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/index_en.htm.

Reviderat den 2 januari 2019