Privacyverklaring

 • 1. Achtergrond en toepassingsgebied

  Flight Centre Travel Group behoort tot de grootste reisbureaugroepen ter wereld. Wij dienen persoonsgegevens te verzamelen, te gebruiken en te verstrekken om onze zakelijke functies en activiteiten uit te kunnen voeren. Hiertoe behoren onder meer het maken en beheren van reisboekingen namens onze klanten. Wij zijn vastbesloten om de privacy en vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie/persoonsgegevens te beschermen en om verschillende fysieke, elektronische en procedurele voorzorgsmaatregelen te handhaven om persoonlijke informatie en persoonsgegevens onder onze zorg te beschermen.

  In deze privacyverklaring ("verklaring") wordt uiteengezet hoe dit bedrijf of deze applicatie van Flight Centre Travel Group uw persoonsgegevens verwerkt en uw de privacy beschermt. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen, met uitzondering van inwoners van Californië (zie sectie 2).

  Voor de doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("AVG") en andere gelijksoortige wetgeving zijn wij een "gegevensbeheerder" (of gelijkwaardig) voor de verwerking van persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in verband met:

  • onze levering van producten en diensten voor zakenreizen;
  • onze diensten op het gebied van evenementenbeheer;
  • de levering van vrijetijdsreisproducten en -diensten; en
  • voor al onze marketingactiviteiten.

  Er kunnen gevallen zijn waarin uw lokale wetten inzake gegevensbescherming meer beperkende praktijken voor informatieverwerking voorschrijven dan de praktijken die wij in deze verklaring uiteenzetten. Als dit het geval is, dan zullen wij onze informatieverwerkingspraktijken in uw rechtsgebied aanpassen om te voldoen aan uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming.

 • 2. Privacyverklaring en -rechten voor Californië

  Inwoners van Californië moeten onze CCPA-privacyverklaring ("California Consumer Privacy Act") raadplegen. Deze is toegankelijk via deze link. Onze CCPA-privacyverklaring zet uiteen hoe Flight Centre persoonlijke informatie verwerkt in overeenstemming met de Californische wetgeving, waaronder de CCPA.

 • 3. Welke persoonlijke informatie verzamelen wij?

  Persoonsgegevens hebben de betekenis die wordt gegeven onder uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming en, indien de AVG van toepassing is, de betekenis van persoonsgegevens die wordt gegeven onder de AVG. Persoonlijke informatie betekent in het algemeen informatie die betrekking heeft op een levende persoon die geïdentificeerd kan worden aan de hand van die informatie, of aan de hand van die informatie en andere informatie in iemands bezit, met inbegrip van elke al dan niet ware en al dan niet in materiële vorm vastgelegde mening over een geïdentificeerde of redelijkerwijs identificeerbare persoon, en elke intentieverklaring met betrekking tot een persoon.

  Over het algemeen is het soort persoonlijke informatie dat wij over u verzamelen de informatie die nodig is om uw reisarrangementen en boekingen te vergemakkelijken en om namens u reisgerelateerde producten en/of diensten te regelen.

  Daarom verwerken wij gewoonlijk de volgende soorten persoonlijke informatie over u:

  • Identificatiegegevens
   • contactgegevens (zoals naam, woonadres/postadres, telefoonnummer, e-mailadres);
   • geboortedatum;
   • paspoortgegevens, nationale-identiteitskaartgegevens, rijbewijsgegevens;
   • online identificatiegegevens (zoals IP-adres, apparaatgegevens en netwerkinformatie);
   • loyaliteitsprogramma/Frequent Flyer-details;
  • commerciële informatie, waaronder gegevens over gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, andere aankoop- of consumptiegeschiedenis of -neigingen;
  • Biometrische informatie;
  • Internetactiviteit of andere elektronische netwerkactiviteit (zoals het apparaat en netwerk dat u gebruikt om verbinding met ons te maken), zoals verder beschreven in sectie 12;
  • Geolocatiegegevens;
  • Audio (zoals stemopnames voor kwaliteitscontrole, serviceverbetering, trainingsdoeleinden en geschillenbeslechting), elektronische en visuele informatie (zoals videobewakingsbeelden) gebruikt voor beveiligingsdoeleinden,
  • Professionele of werkgerelateerde informatie;
  • Informatie over betaalrekeningen (creditcard-/bankpasgegevens, inclusief kaarttype, kaartnummer, beveiligingsnummer en vervaldatum en andere financiële gegevens die noodzakelijk zijn om verschillende transacties te verwerken);
  • Gezondheidsinformatie zoals uw voedingsbehoeften en gezondheidsproblemen (indien van toepassing); en
  • Andere details die relevant zijn voor uw reisarrangementen of die vereist zijn door de relevante reisdienstverlener(s) (bijv. luchtvaartmaatschappijen en aanbieders van accommodaties of touroperators).

  Wanneer u voor andere doeleinden contact met ons opneemt, kunnen wij ook persoonsgegevens over u verzamelen met betrekking tot die doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld verzamelen om contact met u op te kunnen nemen over een wedstrijd waaraan u hebt meegedaan (bijv. als u wint), of om te reageren op een vraag of klacht die u hebt ingediend, of feedback die u ons hebt gegeven. Wij verzamelen ook informatie die noodzakelijk is voor de zakelijke activiteiten van Flight Centre en aan ons verbonden entiteiten, waaronder bijvoorbeeld financiële gegevens die noodzakelijk zijn voor de verwerking van diverse transacties, alsmede andere relevante persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

  In sommige omstandigheden kunnen wij persoonsgegevens van u verzamelen die volgens uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming als gevoelige informatie beschouwd kunnen worden. Gevoelige informatie kan (zonder beperking) bestaan uit uw ras of etnische afkomst, filosofische of religieuze overtuigingen of banden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van politieke, vak- en beroepsorganisaties (voor gebruik bij het boeken met speciale tarieven), biometrische en genetische informatie, wachtwoorden, financiële informatie en gezondheidsinformatie. Let op: wij kunnen, indien dit noodzakelijk is voor reisarrangementen, van een verantwoordelijke volwassene persoonlijke informatie over een kind van elke leeftijd verzamelen. Wij verzamelen dergelijke informatie niet bewust rechtstreeks bij de kinderen zelf.

  Wij zullen gevoelige informatie uitsluitend verzamelen in overeenstemming met uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, met uw uitdrukkelijke, vrijwillige toestemming en wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor, of rechtstreeks verband houdt met, één of meer van onze functies of activiteiten (bijv. om reisgerelateerde producten en diensten te leveren), tenzij wij anderszins wettelijk verplicht of gemachtigd zijn om dit te doen. Voor zover toegestaan of vereist onder uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, stemt u er vrijwillig mee in dat wij gevoelige informatie over u gebruiken en verstrekken voor het doel waarvoor deze werd verzameld. Als u ons bijvoorbeeld gezondheidsinformatie verstrekt in verband met een reisverzekeringsaanvraag die u wilt indienen, dan geeft u ons vrijwillig toestemming om die gezondheidsinformatie te gebruiken en verstrekken in verband met het regelen van die reisverzekering namens u. Een ander voorbeeld: als u uw geloofsovertuiging aan ons verstrekt, omdat u interesse hebt in bepaalde vakantiepakketten, dan stemt u er vrijwillig mee in dat wij die informatie gebruiken en verstrekken in verband met het faciliteren van uw verzoek. Wij zullen gevoelige informatie niet gebruiken of verstrekken voor andere doeleinden dan waarvoor de informatie werd verzameld, tenzij wij vervolgens uw vrijwillige toestemming vragen en krijgen om deze informatie voor een ander doel te gebruiken.

 • 4. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?

  Wij verzamelen alleen persoonsgegevens in overeenstemming met uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij verzamelen uw persoonsgegevens meestal rechtstreeks van u gedurende uw relatie met ons. Wij zullen deze informatie direct bij u verzamelen, tenzij dit onredelijk of onuitvoerbaar is.

  Over het algemeen zal deze gegevensverzameling als volgt plaatsvinden:

  • wanneer u ons persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of per e-mail benaderd hebt;
  • wanneer u één van onze websites bezoekt;
  • wanneer u één van onze apps gebruikt; of
  • wanneer u via sociale media contact met ons opneemt.

  Wij kunnen persoonlijke informatie over u verzamelen:

  • wanneer u reisarrangementen of andere reisgerelateerde producten en diensten koopt of hier navraag naar doet;
  • wanneer u meedoet aan wedstrijden of u inschrijft voor promoties;
  • wanneer u zich inschrijft om marketingmateriaal van ons te ontvangen (bijv. digitale nieuwsbrieven);
  • wanneer u brochures of andere informatie bij ons aanvraagt; of
  • wanneer u informatie verstrekt via sociale media of gebruik maakt van onze diensten op sociale media.

  Tenzij u ervoor kiest dit te doen onder een pseudoniem of anoniem, kunnen wij ook uw persoonsgegevens (met uitzondering van gevoelige gegevens) verzamelen wanneer u enquêtes invult of ons feedback geeft.

  In sommige omstandigheden kan het noodzakelijk zijn dat wij persoonlijke informatie over u verzamelen bij een derde partij. Dit geldt ook wanneer een persoon namens u een reis boekt die door u te gebruiken reisarrangementen omvat (bijv. een gezins- of groepsboeking of een reisboeking voor u door uw werkgever). Wanneer dit gebeurt, vertrouwen we op de bevoegdheid van de persoon die de reisboeking maakt om namens alle andere reizigers voor die boeking te handelen.

  Wanneer u een reis boekt namens een andere persoon/andere personen (bijv. een gezins- of groepsboeking of een reisboeking voor een medewerker), stemt u ermee in dat u de vrijwillige en geïnformeerde toestemming van de andere persoon/personen hebt verkregen voor het feit dat Flight Centre de persoonlijke informatie van de andere persoon/personen verzamelt, gebruikt en verstrekt in overeenstemming met deze verklaring en dat u de andere persoon/personen op andere wijze op de hoogte hebt gesteld van deze verklaring.

  Als u ontdekt dat uw persoonsgegevens door een andere persoon aan ons zijn verstrekt zonder uw vrijwillige toestemming of als u geen vrijwillige toestemming hebt gekregen voordat u de persoonsgegevens van een andere persoon aan ons verstrekte, dan dient u ons dat onmiddellijk te laten weten.

  Wij doen er alles aan om de nauwkeurigheid en volledigheid van uw persoonlijke informatie die wij opslaan te handhaven en om ervoor te zorgen dat al uw persoonlijke informatie actueel is. U kunt ons hierbij echter aanzienlijk helpen door onverwijld contact met ons op te nemen als er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens of als u merkt dat de persoonsgegevens die wij van u hebben onjuist zijn (zie sectie 15 hieronder). Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen die voortvloeien uit onnauwkeurige, niet-authentieke, gebrekkige of onvolledige persoonlijke informatie die u, of een persoon die namens u handelt, aan ons verstrekt.

  Als de levering van diensten of andere bedrijfsprocessen afhankelijk is van uw vrijwillige toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, dan kan het zijn dat wij - als u ervoor kiest om uw vrijwillige toestemming niet te geven - de specifieke diensten die afhankelijk zijn van het verzamelen van persoonsgegevens niet kunnen leveren. De keuze om geen vrijwillige toestemming te geven kan ook op een andere manier de kwaliteit van de door ons aan u geleverde diensten beïnvloeden.

  Ook als u ons verzoekt om het gebruik van persoonlijke informatie die wij over u hebben te beperken of te staken, of als u een vrijwillige toestemming intrekt die u eerder hebt gegeven voor de verwerking van dergelijke persoonlijke informatie, dan kan dit invloed hebben op onze levering van diensten aan of een negatieve uitwerking hebben op de diensten die wij aan u kunnen leveren. De meeste reisboekingen dienen bijvoorbeeld gemaakt te worden onder de volledige naam van de reiziger en dienen contactgegevens en de juiste identificatie (bijv. paspoortgegevens) te bevatten. Zonder deze informatie kunnen wij geen boekingen voor u doen.

  Elke vrijwillige toestemming die u geeft voor het verzamelen, gebruiken en verstrekken van uw persoonsgegevens blijft geldig totdat u uw toestemming schriftelijk intrekt. U kunt uw toestemming intrekken en ons verzoeken om te stoppen met het verzamelen, gebruiken en/of verstrekken van uw persoonsgegevens door uw verzoek schriftelijk in te dienen via de links in sectie 15. U kunt ook een e-mail sturen/een brief schrijven naar onze privacyteams via de contactgegevens in sectie 15. Let op: het intrekken van toestemming heeft geen invloed op ons recht om door te gaan met het verzamelen, gebruiken en verstrekken van persoonsgegevens wanneer dit verzamelen, gebruiken en verstrekken zonder toestemming toegestaan of vereist is onder de geldende wetgeving.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens bewaren zolang dat nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor ze verzameld zijn, of zoals vereist of toegestaan door de geldende wetgeving. Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren of de middelen verwijderen waarmee de gegevens met u in verband kunnen worden gebracht, zodra redelijkerwijs aangenomen kan worden dat een dergelijke bewaring niet langer dient voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, en zodra dit niet langer noodzakelijk is voor wettelijke of zakelijke doeleinden.

 • 5. Hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

  Wij zullen uw informatie alleen verwerken wanneer:

  • u vrijwillig toestemming hebt gegeven voor een dergelijke verwerking (deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken, zoals uiteengezet in sectie 4 hierboven);
  • de verwerking noodzakelijk is om onze diensten aan u te kunnen leveren;
  • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent;
  • de verwerking noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen; en/of
  • de verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of gerechtvaardigde belangen van derden die uw persoonsgegevens ontvangen (zoals uiteengezet in deze sectie en sectie 6 hieronder).

  In detail: Wanneer u contact met ons opneemt in verband met een reisboeking of vraag, is het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen over het algemeen om u reisadvies te geven en/of u te helpen bij het boeken van reizen en/of reisgerelateerde producten en diensten. Het doel voor de gegevensverzameling kan echter verschillen afhankelijk van de specifieke omstandigheden zoals vermeld in deze privacyverklaring (bijv. het verzamelen van uw persoonsgegevens voor uw deelname aan een wedstrijd, het geven van feedback, etc.).

  Wanneer u reisgerelateerde producten en diensten via ons boekt of anderszins regelt, treden wij gewoonlijk op als agent voor de betreffende reisdienstverleners (bijv. voor een hotel). In dit geval verwerken wij uw persoonsgegevens voor zover dat nodig is om de diensten te verlenen die u bij ons hebt aangevraagd. Dit omvat gewoonlijk het verzamelen van persoonlijke informatie over u voor zowel onze interne doeleinden zoals beschreven in deze verklaring, als voor de reisdienstverlener voor wie wij als agent optreden (bijv. om aan u de geboekte diensten te kunnen leveren). Bijvoorbeeld: als u via ons een vlucht boekt, dan gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw vlucht te boeken en geven wij deze gegevens door aan de luchtvaartmaatschappij om de luchtvaartmaatschappij in staat te stellen de vluchtdienst aan u te leveren.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens daarom delen met onze reisdienstverleners, zoals hotels, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuurbedrijven of andere leveranciers, die uw reisboekingen uitvoeren. Let op: deze reisdienstverleners kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid. Zij kunnen indien nodig contact met u kunnen opnemen om aanvullende informatie op te vragen, uw reisreservering te vergemakkelijken of u de door u gevraagde diensten te verlenen. Wij raden u aan om het privacybeleid te lezen van elke externe leveranciers van reisdiensten wiens producten u via ons koopt. Wij zullen u op verzoek kopieën verstrekken van alle beschikbare relevante voorwaarden, bepalingen en privacybeleidsregels van deze reisdienstverleners.

  Wij treden op als agent voor of namens vele duizenden reisdienstverleners over de hele wereld. Het is voor ons derhalve niet mogelijk om in deze verklaring alle reisdienstverleners op te sommen voor wie wij optreden of hun locaties te vermelden. Raadpleeg sectie 7 hieronder voor meer informatie over het verstrekken van persoonsgegevens aan buitenlandse reisdienstverleners.

  Als u zich zorgen maakt over de doorgifte van uw persoonsgegevens aan een reisdienstverlener, of als u contact met ons wilt opnemen voor meer informatie, raadpleeg dan hieronder de sectie "Feedback/Klachten/Als betrokkene verzoeken om toegang/Contacten" hieronder (sectie 15).

  Verdere doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn onder meer:

  • u voorzien van diensten en hulpmiddelen die u wenst te gebruiken (bijvoorbeeld reisvoorkeuren op onze websites opslaan op een verlanglijstje of persoonlijke informatie opslaan om online formulieren vooraf in te vullen);
  • identificatie van fouten;
  • het beschermen tegen, weerhouden van, opsporen van en onderzoeken van frauduleuze, ongeoorloofde of illegale activiteiten;
  • regelgevende rapportering en naleving;
  • het ontwikkelen en verbeteren van onze producten en diensten en die van aan ons verbonden entiteiten;
  • het onderhouden van onze relatie met u door, onder andere, een klantprofiel aan te maken en bij te houden zodat onze merken u beter van dienst kunnen zijn of zodat wij u opties op onze website kunnen presenteren waarvan wij denken dat deze mogelijk interessant voor u zijn op basis van uw browsegedrag en voorkeuren;
  • het leveren van rapporten, analyses en dashboards aan uw werkgever over activiteiten die deel uitmaken van hun zakenreisprogramma als onderdeel van contractueel overeengekomen zakenreisdiensten;
  • u te betrekken bij marktonderzoek, de klanttevredenheid te peilen en feedback te vragen over onze relatie met u en/of de dienst die wij hebben verleend;
  • om uw deelname aan loyaliteitsprogramma's te vergemakkelijken;
  • voor onderzoek en analyse met betrekking tot ons bedrijf en onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot trends en voorkeuren qua verkoop en reisbestemmingen, en het gebruik van onze websites;
  • interne rapportage, analyse, boekhouding en administratie;
  • naleving van onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van het voldoen aan verzoeken van wetshandhavers of overheidsinstanties, en alle toepasselijke douane-/immigratievereisten met betrekking tot uw reis;
  • om te voldoen aan een geldig en geautoriseerd gerechtelijk bevel of een ander geldig juridisch proces; en
  • andere doeleinden zoals wettelijk toegestaan of vereist (bijv. om een bedreiging voor het leven, van de gezondheid of de veiligheid te voorkomen of om onze wettelijke rechten af te dwingen).

  Indien toegestaan door uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken om u gerichte marketingactiviteiten te sturen met betrekking tot onze producten en diensten (en die van derden) waarvan wij denken dat deze mogelijk interessant voor u zijn, tenzij u hebt aangegeven dat u dergelijke informatie niet wenst te ontvangen. Deze marketingactiviteiten kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot mailings, elektronische marketing en kennisgevingen zoals hieronder beschreven, en telefoongesprekken. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om u elektronisch marketingmateriaal te sturen (waaronder digitale nieuwsbrieven, e-mail, SMS, MMS en iM) als u zich hebt aangemeld om dergelijk materiaal te ontvangen of als u zich niet hebt afgemeld om dit te ontvangen, afhankelijk van de geldende wetgeving. U kunt zich aanmelden voor het ontvangen van digitale nieuwsbrieven en ander elektronisch promotie-/marketingmateriaal door de desbetreffende links op onze website te volgen of door één van onze consultants te vragen dit voor u te doen.

  Als u niet langer promotiemateriaal/marketingmateriaal van ons wenst te ontvangen, niet langer aan marktonderzoek wilt deelnemen of niet langer andere soorten communicatie van ons wilt ontvangen, raadpleeg dan de sectie "Feedback/Klachten/Als betrokkene verzoeken om toegang/Contacten" hieronder (sectie 15). U kunt zich afmelden voor de ontvangst van elektronische marketingmaterialen door de afmeldlink in uw e-mail, SMS, MMS, iM of andere vormen van elektronische marketing te volgen. Raadpleeg ook de sectie "Uw rechten" van deze verklaring voor meer informatie over uw mogelijkheid om u op elk moment af te melden of het gebruik van uw surfgedrag voor online reclame op basis van surfgedrag te beperken (sectie 9 hieronder).

 • 6. Worden persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

  Wij verkopen, verhuren of verhandelen uw persoonsgegevens niet en zullen dat ook niet doen. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken op de manieren die in deze verklaring worden uiteengezet, en in het bijzonder zoals hieronder uiteengezet, en in overeenstemming met uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming. Let op: waar wij in deze verklaring "verstrekken" zeggen, omvat dit ook het overdragen, delen (inclusief mondeling en schriftelijk), verzenden of anderszins beschikbaar of toegankelijk maken van uw persoonsgegevens aan een andere persoon of entiteit.

  Wij kunnen uw persoonsgegevens aan de volgende soorten derden doorgeven:

  • onze onafhankelijke contractors, leveranciers en dienstverleners, inclusief maar niet beperkt tot:
   • in elk van de omstandigheden beschreven in sectie 5 ("Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?");
   • leveranciers van IT-oplossingen die ons helpen om producten en diensten aan u te leveren (denk hierbij bijvoorbeeld aan externe datahostingproviders die we kunnen inschakelen);
   • uitgevers, drukkers en distributeurs van marketingmateriaal;
   • organisatoren van evenementen en expo's;
   • marketing, marktonderzoek, onderzoek en analyse en communicatiebureaus;
   • mailingbedrijven, vrachtvervoersdiensten, koeriersdiensten; en
   • externe bedrijfsadviseurs (zoals advocaten, accountants, auditors en personeelwervingsadviseurs);
  • aan ons verbonden entiteiten en merken;
  • reisgerelateerde dienstverleners, zoals groothandelsreisbureaus, touroperators, luchtvaartmaatschappijen, hotels, autoverhuurbedrijven, transferbedrijven, Travel Risk Management-bedrijven, reisverzekeraars en andere gerelateerde dienstverleners;
  • derden aan wie wij onze rechten of verplichtingen overdragen of noveren;
  • financiële instellingen zoals banken, voor de verwerking van financiële transacties;
  • kredietverstrekkers, emittenten en betalingsdienstaanbieders;
  • een persoon die uw reisboeking namens u maakt, wanneer u reist op een boeking die namens u gemaakt is door een andere persoon (bijvoorbeeld een familielid, vriend of collega op het werk);
  • uw werkgever, wanneer u als medewerker in dienst bent bij één van onze bedrijfs-, zakelijke of overheidsklanten en u deelneemt aan een evenement of reist voor werkdoeleinden;
  • derden die diensten leveren aan onze zakenreisklanten, om de levering van deze diensten te vergemakkelijken;
  • een persoon die ten opzichte van ons kan verifiëren dat hij/zij een relatie met u heeft (bijv. een familielid) wanneer u niet bereikbaar bent, de persoon onze vereiste veiligheidsvragen correct beantwoordt en het verzoek naar onze mening in uw belang is (bijvoorbeeld wanneer de persoon bezorgd is om uw welzijn of namens u actie dient te ondernemen vanwege onvoorziene omstandigheden);
  • zoals vereist of toegestaan door de geldende wetgeving en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
  • douane en immigratie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en alle toepasselijke douane-/immigratievereisten met betrekking tot uw reis;
  • overheidsagentschappen en overheidsinstanties om te voldoen aan een geldig en geautoriseerd verzoek, met inbegrip van een gerechtelijk bevel of een ander geldig juridisch proces;
  • diverse regelgevende instanties en wetshandhavingsfunctionarissen en -instanties, inclusief ter bescherming tegen fraude en voor verwante veiligheidsdoeleinden;
  • handhavingsinstanties wanneer wij het vermoeden hebben dat er onwettige activiteiten hebben plaatsgevonden of kunnen plaatsvinden en de persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel vormen van ons onderzoek of de rapportage van de zaak; en
  • diensten of toepassingen van derden wanneer u deze gebruikt om in te loggen op uw account (bijv. als u een dienst of toepassing van een derde partij (zoals Facebook, Google) gebruikt om in te loggen op uw Flight Centre-account, delen wij bepaalde persoonlijke informatie met die derde partij).

  Wanneer u ons inschakelt om namens u vluchten te boeken, zullen wij uw persoonsgegevens (d.w.z. naam, e-mailadres en/of mobiel nummer) aan de betreffende luchtvaartmaatschappij verstrekken. Dit stelt luchtvaartmaatschappijen in staat om passagiers direct te informeren over onregelmatigheden in het vluchtverkeer en verstoringen (bijv. vluchtannuleringen, gewijzigde vluchttijden). Ook bij het boeken van treinreizen zullen wij uw persoonsgegevens waar nodig aan de betreffende spoorwegmaatschappij verstrekken.

  Afgezien van het bovenstaande zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken zonder uw vrijwillige toestemming, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om een bedreiging voor het leven, de gezondheid of de veiligheid van een persoon of voor de volksgezondheid of veiligheid te beperken of te voorkomen, of voor bepaalde acties die ondernomen dienen te worden door een handhavingsinstantie (bijv. preventie, opsporing, onderzoek, vervolging of bestraffing van strafbare feiten), of wanneer een dergelijke verstrekking is toegestaan of vereist door de wet (met inbegrip van de geldende wetgeving inzake privacy en gegeven).

  Op onze websites kunt u ervoor kiezen om bepaalde functies te gebruiken die toegankelijk zijn via, of waarvoor wij samenwerken met, andere entiteiten die niet aan ons verbonden zijn. Deze functies, waaronder tools voor sociale netwerken en geo-locatie, worden beheerd door derden, waaronder sociale netwerken, en zijn duidelijk als zodanig aangeduid. Deze derden kunnen persoonlijke informatie gebruiken of delen in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. We raden u ten sterkste aan om het privacybeleid van derden te lezen als u de relevante functies gebruikt.

 • 7. Worden persoonsgegevens overzee naar het buitenland doorgegeven?

  Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan bepaalde overzeese ontvangers, zoals hieronder uiteengezet. Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten alleen plaatsvinden als deze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract tussen u en de ontvanger in het buitenland, en/of onderworpen zijn aan passende of geschikte waarborgen zoals vereist door uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming (bijv. AVG, Chinese cyberbeveiligingswetgeving, enz.).

  Flight Centre Travel Group (USA), Inc. d/b/a FCM, Corporate Traveler en FCM Meetings & Events en WhereTo, Inc. (gezamenlijk de "bedrijfsmerken van Flight Centre USA") voldoen aan het EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF) en de UK Extension op het EU-US DPF zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel. De bedrijfsmerken van Flight Centre USA hebben aan het Amerikaanse ministerie van Handel.verklaard dat zij zich houden aan de beginselen van het EU-US Data Privacy Framework (EU-US DPF-beginselen) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangen uit de Europese Unie op grond van het EU-US DPF en uit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op grond van de UK Extension op het EU-US DPF. Als er een conflict is tussen de voorwaarden in deze verklaring en de EU-US DPF-beginselen, dan krijgen de beginselen prioriteit. Voor meer informatie over het DPF-programma (Data Privacy Framework) en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.dataprivacyframework.gov/. De bedrijfsmerken van Flight Centre USA blijven aansprakelijk onder de DPF-beginselen als hun agent uw persoonsgegevens verwerkt op een manier die niet in overeenstemming is met de DPF-beginselen, tenzij de bedrijfsmerken van Flight Centre USA bewijzen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenis die heeft geleid tot de schade.

  Het is mogelijk dat informatie wordt overgedragen aan een overzeese ontvanger (niet zijnde één van de overzeese aan ons verbonden entiteiten) in een rechtsgebied waar u een zaak niet aanhangig kunt maken onder uw lokale wetten voor gegevensbescherming en waar geen gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming geldt als in uw rechtsgebied. Voor zover toegestaan door uw lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, zijn wij niet aansprakelijk voor de manier waarop deze buitenlandse ontvangers uw persoonsgegevens behandelen, opslaan en anderszins verwerken.

  Wij zullen ervoor zorgen dat dergelijke internationale overdrachten alleen plaatsvinden als deze absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een contract tussen u en de ontvanger in het buitenland, of onderworpen zijn aan passende of geschikte waarborgen zoals vereist door uw lokale wetgeving.

  Wij maken gebruik van belangrijke dienstverleners in India, Indonesië, de Filipijnen, Hongkong, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Wij hebben te maken met veel verschillende dienstverleners over de hele wereld, derhalve is het voor ons niet mogelijk om in deze verklaring alle verschillende landen op te sommen waarnaar wij uw persoonsgegevens kunnen sturen. Als u echter specifieke vragen hebt over waar of naar wie uw persoonsgegevens worden verzonden, raadpleeg dan de sectie "Feedback/Klachten/Als betrokkene verzoeken om toegang/Contacten" hieronder (sectie 15).

  (a) Overzeese aan ons verbonden entiteiten

  Flight Centre opereert wereldwijd, onder meer in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika, Hongkong, India, China, Singapore, Japan, de Verenigde Arabische Emiraten, het Koninkrijk Saudi-Arabië, Ierland, Nederland, Maleisië, Mexico, de Dominicaanse Republiek, Costa Rica, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Finland, Spanje, Frankrijk en Zwitserland. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan overzeese aan ons verbonden entiteiten in verband met het faciliteren van uw reisboeking en/of om de uitvoering van administratieve, adviserende en technische diensten mogelijk te maken, inclusief de opslag en verwerking van dergelijke informatie. Dit omvat het inschakelen van "single sign-on", waardoor u kunt inloggen op één gedeeld account voor al onze merken met behulp van één set inloggegevens. Hierdoor kunnen wij bijvoorbeeld uw reserveringen en boekingen die u via de websites, applicaties en diensten van onze groepsmaatschappijen hebt gemaakt, op uw accountpagina weergeven en via deze weg kunnen groepsmaatschappijen informatie in uw respectievelijke account(s) bij hen weergeven.

  (b) Overzees gevestigde reisdienstverleners

  Bij het verlenen van onze diensten aan u, kan het nodig zijn dat wij persoonlijke informatie doorgeven aan de relevante overzees gevestigde reisdienstverleners. Wij hebben te maken met veel verschillende reisdienstverleners over de hele wereld, dus de locatie van een reisdienstverlener die relevant is voor uw persoonsgegevens hangt af van de reisdiensten die worden geleverd. De relevante reisdienstverleners zullen in de meeste gevallen uw persoonsgegevens ontvangen in het land waar zij de diensten aan u verlenen of waar hun bedrijf of hoofdkantoor gevestigd is.

  (c) Onze overzees gevestigde externe dienstverleners

  Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan overzees gevestigde derden om diensten voor ons uit te voeren, met inbegrip van de opslag en verwerking van dergelijke gegevens. Over het algemeen zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan deze overzees gevestigde ontvangers verstrekken om uw reisboeking te vergemakkelijken en/of om de uitvoering van administratieve en technische diensten door hen namens ons mogelijk te maken.

  (d) Vereisten onder de Chinese cyberbeveiligingswet

  Persoonsgegevens die op het grondgebied van de Volksrepubliek China worden verzameld en gegenereerd, zullen alleen om zakelijke redenen of om andere geautoriseerde redenen buiten dit grondgebied worden doorgegeven. Hieronder vallen de volgende situaties:

  1. wanneer de internationale overboeking vereist of toegestaan is door de reiziger;
  2. wanneer u onze platforms of online boekingstools gebruikt om overzeese hotels, luchtvaartmaatschappijen en reisgerelateerde diensten of producten te boeken;
  3. om rapporten, analyses en dashboards van uw reizen aan uw werkgever te leveren voor activiteiten die deel uitmaken van het zakenreisprogramma als onderdeel van contractueel overeengekomen zakenreisdiensten; of
  4. om anderszins de doeleinden te vervullen die in sectie 5 hierboven zijn uiteengezet.
 • 8. Informatiebeveiliging

  Wij zetten ons in voor de beveiliging en bescherming van persoonlijke informatie. Wij zullen gepaste technische en organisatorische maatregelen implementeren en onderhouden om een passend beveiligingsniveau te garanderen om alle aan ons verstrekte persoonlijke informatie te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking van of toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke informatie. Flight Centre heeft verschillende fysieke, elektronische en organisatorische beveiligingsprocedures geïmplementeerd om de persoonsgegevens die het bedrijf bezit te beschermen tegen verlies en misbruik, en tegen onbevoegde toegang, wijziging, openbaarmaking en verstoring. Flight Centre herziet regelmatig de beveiligingstechnologieën en zal ernaar streven om uw persoonlijke informatie net zo goed te beschermen als wij onze eigen vertrouwelijke informatie beschermen. Flight Centre aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de handelingen van derden of voor de veiligheidscontroles van derden met betrekking tot informatie die derden kunnen verzamelen of verwerken via hun websites, diensten of anderszins.

  Wij zullen persoonlijke informatie vernietigen of niet-identificeerbaar maken zodra wij deze niet langer nodig hebben voor onze zakelijke doeleinden, of zoals vereist door de wet.

 • 9. Uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij verzamelen

  Als u als betrokkene wilt verzoeken om toegang tot uw gegevens om:

  • de persoonsgegevens die wij over u bewaren in te zien, bij te werken, te wijzigen, te rectificeren, te wissen, er bezwaar tegen te maken of een kopie ervan te verkrijgen; of
  • ons te verzoeken het gebruik van de persoonlijke informatie die wij over u hebben te beperken of te stoppen, inclusief door de vrijwillige toestemming die u eerder hebt gegeven voor de verwerking van dergelijke informatie in te trekken; of
  • wanneer persoonsgegevens verwerkt zijn op basis van uw vrijwillige toestemming of wanneer dit noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u partij bent, een kopie van dergelijke persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of deze persoonsgegevens door ons naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten sturen,

  dan neemt u contact met ons op zoals uiteengezet in sectie 15 hieronder. U ontvangt een bevestiging van uw aanvraag.

  Wij zullen uw verzoeken altijd binnen de door de geldende privacywetgeving gestelde termijnen verwerken. Let op: wij behouden ons het recht voor om deze periode te verlengen in het geval van complexe verzoeken of zoals anderszins is toegestaan door de geldende wetgeving.

  Wij behouden ons het recht voor om u de toegang te ontzeggen om welke reden dan ook die onder de geldende wetgeving is toegestaan. Dergelijke vrijstellingen kunnen nationale veiligheid, bedrijfsfinanciën en vertrouwelijke referenties omvatten. Als wij toegang of correctie weigeren, dan zullen wij u schriftelijk de redenen voor een dergelijke weigering geven, tenzij dit onredelijk is. Ook zullen wij, indien vereist door de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, uw verzoek en de weigering in onze administratie noteren.

  U hebt het recht heeft klacht in te dienen bij een relevante, toezichthoudende autoriteit.

  Verdere correspondentie betreffende uw verzoek dient uitsluitend schriftelijk te worden gericht aan de toepasselijke Chief Privacy Officer zoals uiteengezet in sectie 15 hieronder.

  U dient altijd nauwkeurige informatie te verstrekken en u gaat ermee akkoord om deze informatie waar nodig bij te werken. U stemt er ook mee in dat wij, als u nalaat om de informatie bij te werken, ervan uit kunnen gaan dat de aan ons verstrekte informatie correct is, tenzij wij ons er vervolgens van bewust worden dat deze niet correct is.

  U kunt te allen tijde aangeven dat wij u geen marketingcommunicatie per e-mail meer mogen sturen door op de afmeldlink te klikken in de marketinge-mails die u van ons ontvangt of door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven (sectie 15).

  In elk van de bovenstaande situaties kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig identificatiebewijs te verstrekken, zodat wij aan onze veiligheidsverplichtingen kunnen voldoen en onbevoegde openbaarmaking van persoonsgegevens kunnen voorkomen.

  Voor zover wettelijk toegestaan, behouden wij ons het recht voor om u een redelijke administratieve vergoeding in rekening te brengen voor duidelijk ongegronde of buitensporige verzoeken met betrekking tot uw toegang tot uw persoonsgegevens, en voor eventuele extra kopieën van de persoonsgegevens die u bij ons opvraagt.

 • 10. Vereisten voor Singapore

  Dit gedeelte heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door ons die specifiek binnen de reikwijdte van de Singapore Personal Data Protection Act ("PDPA") valt.

  Wanneer er geen vrijwillige toestemming is verkregen voor het verwerken van persoonsgegevens, zullen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verstrekking op grond van een uitzondering onder de PDPA of zoals vereist/geautoriseerd onder enige andere schriftelijke wet.

  Na ontvangst van een schriftelijk verzoek om uw vrijwillige toestemming in te trekken, kunnen wij een redelijke termijn nodig hebben (afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en de gevolgen van het verzoek voor onze relatie met u) om uw verzoek te verwerken en om u op de hoogte te stellen van de gevolgen (inclusief eventuele juridische gevolgen die van invloed kunnen zijn op uw rechten en aansprakelijkheden jegens ons) als wij uw verzoek inwilligen. Wij zullen de verwerking van dergelijke verzoeken nooit vertragen en zullen deze in elk geval verwerken in overeenstemming met de termijnen die in de PDPA zijn vastgesteld.

 • 11. Socialemedia-integraties

  Onze websites en mobiele applicaties kunnen functies en widgets van sociale media gebruiken (zoals knoppen/widgets voor "Vind ik leuk" en "Delen") ("SM-functies"). Deze functies worden geleverd en beheerd door externe bedrijven (bijv. Facebook) en worden ofwel gehost door een externe partij of rechtstreeks op onze website of mobiele applicatie gehost. SM-functies kunnen informatie verzamelen, zoals de pagina die u op onze website/mobiele applicatie bezoekt, uw Ip-adres. Ook kunnen deze SM-functies cookies instellen om de SM-functies goed te laten werken.

  Als u bent ingelogd op uw account bij een extern bedrijf, dan kan het externe bedrijf mogelijk informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze website of mobiele applicatie koppelen aan uw socialemedia-account bij hen. Op dezelfde manier kunnen uw interacties met de SM-functies door derden worden geregistreerd. Daarnaast kan het externe bedrijf ons informatie sturen in overeenstemming met hun beleid, zoals uw naam, profielfoto, geslacht, vriendenlijsten en andere informatie die u beschikbaar hebt gesteld. Wij kunnen ook informatie delen met het externe bedrijf om u gerichte marketing te bieden via het externe socialemediaplatform. U kunt het delen van informatie beheren en u afmelden voor gerichte marketing via uw privacy-instellingen voor het externe socialemediaplatform.

  Uw interacties met deze SM-functies vallen onder het privacybeleid van het externe bedrijf dat ze aanbiedt. Voor meer informatie over de praktijken inzake gegevens van deze externe bedrijven, om meer te weten te komen over welke persoonlijke informatie over u wordt verzameld en hoe de externe partij dergelijke persoonlijke informatie gebruikt, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

 • 12. IP-adressen

  Wanneer u onze website bezoekt, één van onze mobiele applicaties gebruikt of elektronische correspondentie of communicatie van ons opent, kunnen onze servers gegevens registreren over uw apparaat en het netwerk dat u gebruikt om verbinding met ons te maken, waaronder uw IP-adres. Een IP-adres is een reeks getallen die uw computer identificeren en die over het algemeen wordt toegewezen wanneer u toegang krijgt tot het internet.

  Wij kunnen IP-adressen gebruiken voor systeemadministratie, voor onderzoek naar beveiligingsproblemen en voor het verzamelen van geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website en/of mobiele applicaties. Wij kunnen IP-adressen ook koppelen aan andere persoonsgegevens over u die wij in ons bezit hebben en de IP-adressen gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden (bijv. om ons marketing- en reclamemateriaal beter op u af te stemmen, op voorwaarde dat u ervoor hebt gekozen om elektronische marketing te ontvangen).

 • 13. Traceertechnologieën/cookies

  Wij kunnen gebruik maken van webanalysediensten van derden op onze websites en mobiele apps, zoals de diensten die vermeld staan in ons cookiebeleid. De providers die deze webanalysediensten beheren, gebruiken technologieën zoals cookies en webbakens om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken.

  Raadpleeg ons cookiebeleid op onze website voor nadere informatie over ons gebruik van cookies en traceertechnologieën.

 • 14. Gelinkte sites

  Onze websites kunnen links bevatten naar websites van derden waarover wij geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de content van dergelijke websites. Wij raden u aan om het privacybeleid te lezen van alle gelinkte websites van derden die u bezoekt, aangezien hun privacybeleid en -praktijken kunnen verschillen van de onze.

 • 15. Feedback/Klachten/Als betrokkene verzoeken om toegang/Contacten

  Vragen of klachten over het gebruik of de verstrekking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan de onderstaande contactgegevens.

  Waar ter wereld u zich ook bevindt: als betrokkene wilt verzoeken om toegang tot uw gegevens wilt dienen om ons op de hoogte te stellen van een wijziging of correctie van uw persoonsgegevens, een kopie wilt aanvragen van de gegevens die wij over u verzamelen, ons wilt verzoeken om wissing van uw gegevens of de verdere verwerking van uw gegevens wilt beperken, gebruik dan de onderstaande link. Wij zullen op deze verzoeken reageren binnen de termijn die het geldende rechtsgebied vereist.

  Wereldwijd als betrokkene verzoeken om toegang Verzoek indienen

  Ook als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze verklaring of over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u via de onderstaande gegevens contact opnemen met uw adviseur of de Chief Privacy Officer.

  Regio/bedrijf E-mailadres
  Postadres
  Afrika

  privacy@fctg.co.za

  Block 8, 299 Pendoring street, Pendoring office park, Johannesburg, 2195 (Zuid-Afrika)
  Amerika's

  privacy@am.flightcentre.com

  (877) 867-2907
  Chief Privacy Officer, 5 Paragon Drive, Suite 200, Montvale, NJ 07645 (VS)
  Azië

  DPO@fcm.asia

  Chief Privacy Officer, 30 Cecil Street, #22-01/08, Prudential Tower, Singapore, 049712
  Australië

  privacy@flightcentre.com.au

  Chief Privacy Officer, 275 Grey Street, South Brisbane, Queensland 4101 (Australië)
  Cross Hotels & Resorts

  dataprotection@crosshotelsandresorts.com

  Chief Privacy Officer, 30 Cecil Street, #22-01/08, Prudential Tower, Singapore, 049712
  Discova

  dataprotection@discova.com

  Buffalo Tours (Singapore) Pte Ltd, 50 Armenian Street, #04-04 Wilmer Place, Singapore 179938
  of
  Olympus Tours, Yaxchilan SM 17 Mz 2 Lt 13, Cancun, Quintana Roo, Mexico
  Europa & Midden-Oosten

  data.protection@flightcentre.co.uk

  Chief Privacy Officer, Flight Centre (UK) Limited 4th Floor, 120 The Broadway, Wimbledon, Londen, SW19 1RH (VK)
  Nieuw-Zeeland

  privacy@flightcentre.co.nz

  Privacy Officer, 124 Vincent Street, Auckland, 1010 (Nieuw-Zeeland)

  In overeenstemming met de EU-VS DPF en de UK Extension op de EU-VS DPF verplichten de bedrijfsmerken van Flight Centre USA zich ertoe om klachten in verband met de DPF-beginselen over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. Personen uit de EU en het VK met vragen of klachten over onze behandeling van persoonsgegevens die zijn ontvangen op grond van de EU-VS DPF of de UK Extension op de EU-VS DPF, dienen eerst contact op te nemen met Flight Centre via privacy@am.flightcentre.com.

  In overeenstemming met de EU-US DPF en de UK Extension op de EU-US DPF, verbinden de bedrijfsmerken van Flight Centre USA zich ertoe onopgeloste klachten betreffende onze behandeling van persoonsgegevens die wij ontvangen op grond van de EU-US DPF en de UK Extension op de EU-US DPF door te verwijzen naar JAMS. Deze aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting is gevestigd in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Als u van ons geen tijdige bevestiging ontvangt van uw klacht in verband met de DPF-beginselen, of als wij uw klacht in verband met de DPF-beginselen niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, ga dan naar Data Privacy Framework Resolution | JAMS Mediation, Arbitration, ADR Services (https://www.jamsadr.com/DPF-Dispute-Resolution) voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van JAMS zijn gratis voor u. Daarnaast kunt u onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op bindende arbitrage voor klachten met betrekking tot DPF-naleving die niet opgelost worden door één van de andere DPF-mechanismen. Zie Bijlage I voor aanvullende informatie: https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf?tabset-35584=2

  Het Amerikaanse Ministerie van Transport heeft rechtsbevoegdheid over de naleving van de EU-US DPF en de UK Extension op de EU-US DPF door de bedrijfsmerken van Flight Centre USA.

 • 16. Wijzigingen in onze verklaring

  Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd wijzigen. Als wij de verklaring wijzigen, dan wordt de herziene versie op onze website geplaatst. Wij zullen een opvallende kennisgeving op onze website plaatsen om u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen in onze verklaring. Ook zullen wij aan het einde van de verklaring aangeven wanneer deze het laatst is bijgewerkt. Het is uw verantwoordelijkheid om de website van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Wij raden u aan dit regelmatig te doen.

  Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2024.