Website Terms of Use

Deze website wordt aangeboden door FCM Travel Solutions. Deze pagina beschrijft de gebruiksvoorwaarden waaronder u deze site mag gebruiken. Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Als u de hier vermelde gebruiksvoorwaarden niet accepteert, gebruik deze site dan niet. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden.

U mag deze site alleen gebruiken voor wettige doeleinden en op een verantwoorde en coöperatieve manier. Elke schending van deze voorwaarden door u zal ertoe leiden dat wij juridische stappen tegen u ondernemen. U mag niet:

 1. zonder toestemming andermans persoonlijke informatie gebruiken, inclusief naam, inloggegevens of wachtwoord;
 2. frauduleuze, speculatieve of valse vragen, boekingen, reserveringen of verzoeken doen via de site;
 3. de site gebruiken terwijl u zich voordoet als een andere persoon; onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend of pornografisch materiaal plaatsen of verzenden naar of via de site of enig materiaal dat aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke procedures;
 4. knoeien met, de werking belemmeren van of het aanbrengen van ongeoorloofde wijzigingen aan de site;
 5. gegevens van de site verwijderen zonder onze toestemming;
 6. willens en wetens een virus of andere uitschakelfunctie naar de site verzenden;
 7. inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten en geheimhoudingsverplichtingen aan derden) of inbreuk maken op wetten in enig rechtsgebied bij het gebruik van deze site; deze site framen als onderdeel van een andere site of deze site cachen voor commercieel voordeel; een handeling begaan die kan neerkomen op een strafbaar feit of een civiele schending van een andere jurisdictie;
 8. één van de bovenstaande handelingen proberen te doen;
 9. of willens en wetens een andere persoon toestaan om één van de bovenstaande handelingen te verrichten.

Intellectueel eigendom

Het materiaal op deze site, inclusief (maar niet beperkt tot) de software, het ontwerp, de tekst en afbeeldingen (inclusief handelsmerken) op deze site en de selectie en lay-out van deze site, zijn eigendom van of in licentie van ons en worden beschermd door lokale en internationale intellectuele eigendomsrechten, inclusief auteursrechten.

U mag de site alleen voor uw privédoeleinden gebruiken. Behalve voor zover toegestaan door de relevante auteursrechtwetgeving, mag u het materiaal op de site niet gebruiken, kopiëren, wijzigen, verzenden, opslaan, publiceren of distribueren, of enig ander materiaal maken met behulp van materiaal op de site, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Handelsmerken (geregistreerd of niet-geregistreerd) en logo's mogen op geen enkele manier worden gebruikt of gewijzigd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

De site, inclusief handelsmerken, servicemerken, bedrijfsnamen, handelsnamen, logo's, handelsnamen, opmaak (trade dress), producten, technologie en processen op deze site kunnen het onderwerp zijn van andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van ons of door derden. Er wordt geen licentie verleend met betrekking tot die intellectuele eigendomsrechten anders dan zoals uiteengezet in deze gebruiksvoorwaarden. Uw gebruik van deze site mag op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van een persoon in enig rechtsgebied.

Koppelen

We kunnen onze site linken met andere sites op het internet. We zijn niet verplicht om deze links te onderhouden of bij te werken. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Het betekent niet dat we deze sites hebben beoordeeld of dat we ze onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites, zelfs als we naar hen linken en we deze sites of hun producten of diensten niet aan u aanbevelen.

We geven geen garanties en aanvaarden geen aansprakelijkheid als u verlies of schade lijdt met betrekking tot materiaal op externe sites of het gebruik van andermans producten of diensten.

Uw garanties

U garandeert dat:

 • u een voldoende wettelijke leeftijd heeft om deze site te gebruiken en wettelijke bindende verplichtingen te creëren voor eventuele aansprakelijkheid die u kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze site;
 • u verantwoordelijk bent (financieel en anderszins) voor al het gebruik van deze site door u en degenen die deze site gebruiken met uw inloggegevens, inclusief uw wachtwoord; en
 • de informatie die u via de site verstrekt correct is en niet misleidend, bedrieglijk of waarschijnlijk zal worden misleid of bedrieglijk.

Vergoeding

U vrijwaart ons en onze functionarissen, werknemers en agenten tegen alle verliezen, kosten, schade, claims en uitgaven die voortvloeien uit: (i) enige schending van deze gebruiksvoorwaarden door u; (ii) enige handeling of nalatigheid door u of een functionaris, werknemer of agent van u; of (iii) enige claim, actie, eis of procedure door een derde partij tegen ons of onze functionarissen, werknemers of agenten veroorzaakt of bijgedragen aan door u of een functionaris, werknemer of agent van u.

Privacy

We zullen uw persoonlijke gegevens behandelen in overeenstemming met de algemene voorwaarden die zijn uiteengezet in ons privacybeleid dat op de site is geplaatst.

Uitsluitingen en beperking van aansprakelijkheid

U gebruikt deze site op eigen risico. Deze site wordt door ons geleverd op een "as is"-basis. We garanderen of verklaren niet dat de inhoud van deze site juist, actueel of volledig is, of dat deze geen inbreuk maakt op de rechten van derden. We geven geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de site, de inhoud ervan of de producten of diensten die via de site worden geleverd. Voor zover de wet het toelaat, wijzen wij alle impliciete verklaringen en garanties van de hand, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties dat de producten en diensten die via de site worden aangeboden en geleverd van verhandelbare kwaliteit zijn, geschikt zijn voor enig doel of zullen voldoen aan beschrijvingen op de site of voorbeelden.

Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn wij (inclusief onze functionarissen, werknemers, aandeelhouders of andere vertegenwoordigers) niet aansprakelijk voor verlies of schade, ongeacht de oorzaak (inclusief nalatigheid), die direct of indirect kan worden geleden in verband met uw gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze site of de aankoop en het gebruik van producten en diensten die via deze site worden geleverd. Deze beperking van aansprakelijkheid (ongeacht of deze voortvloeit uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of wet) is van toepassing op alle schade van welke aard dan ook, inclusief compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen, persoonlijk letsel en claims van derden.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor fraude of voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of voor enige andere kwestie waarvoor het onwettig zou zijn om aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten.

Algemeen

Van onze rechten onder deze gebruiksvoorwaarden kan alleen schriftelijk en specifiek afstand worden gedaan.

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Engelse recht en elke partij onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken.